Lugejaks registreerimine

Raamatukogu teenuste kasutamiseks tuleb ennast raamatukogus kohapeal lugejaks vormistada. Lugejaid teenindatakse Tallinna Keskraamatukogu lugejakaardi või ID-kaardi alusel.

Erandiks on uudistesaal (Estonia pst 8 keldrikorrusel), kuhu pääseb lugejakaardita.

Lisaks annab alla 18-aastastele lastele ja noortele teavikute kojulaenutamise õiguse lapsevanema (või eestkostja) kirjalik nõusolek. Vanema kirjaliku nõusolekuta võivad nad raamatukogu teavikuid kasutada vaid kohapeal. Nõusolek vormistatakse ühekordselt ning kehtib raamatukogus kuni isiku 18-aastaseks saamiseni. Nõusoleku vormi saab siit välja printida või täita raamatukogus kohapeal.

Vt ka Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri.
 

ID-kaart1. ID-kaart ja elamisloakaart kui lugejakaart


Kõigis Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes saab soovi korral lugejaks registreeruda ID-kaardiga ja elamisloakaardiga (edaspidi ID-kaart).

ID-kaardiga lugejaks registreerumine on tasuta ning seda saab teha raamatukogus kohapeal.

ID-kaardiga lugejaks registreerumiseks on vaja:

 • Kehtivat sertifikaati (vt www.id.ee)
  Digitaalallkirju saab anda sertifikaadi kehtimise ajal, sest kehtetu või peatatud sertifikaadiga antud allkirjad on kehtetud.
 • PIN2-koodi digitaalallkirja andmiseks
  ID-kaardi abil antav digitaalallkiri on seaduse silmis võrdne omakäelise allkirjaga ning sellega kinnitab lugeja, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.
  Lugejaks registreeruja annab digitaalallkirja tema kontaktandmetega lepingule, millega ta peab enne digitaalallkirjastamist tutvuma. Lepingu allkirjastamisega kinnitab lugeja, et ta on esitanud raamatukogule õiged kontaktandmed ja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.
  Allkirjastatava lepingu vormi NÄIDISEGA saab tutvuda siin. NB! Lugejaks saab registreeruda ainult raamatukogus kohapeal.  

  Lepingu põhi

  Mina, [Lugeja ees- ja perekonnanimi], isikukoodiga [Lugeja isikukood] olen tutvunud Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kohustun seda täitma.

  Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged:

  [Lugeja ees- ja perekonnanimi]
  [Lugeja isikukood]
  [Lugeja elukoha aadress(id)]
  [Lugeja e-posti aadress]
  [Lugeja kontakttelefon]


  [Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri, mis kehtib alates 01.02.2011] - Saadetakse lugejale ka e-postiga


  Allkirjastamise kuupäev
  [Kuupäev, millal leping allkirjastati]

   

  Kui olete ID-kaardiga lugejaks registreerunud, saate sellega kirjandust laenata ja arvutit kasutada kõikides meie teenindusosakondades, haruraamatukogudes ja raamatukogubussis. Seni kehtinud lugejakaart muutub kehtetuks. Palume Teil lugejakaart kaasa võtta, et raamatukoguhoidja saaks selle kehtetuks tunnistada. ID-kaart peab raamatukokku tulles alati kaasas olema.

  Nii nagu lugejakaarti, ei tohi ka ID-kaarti anda kasutamiseks teistele isikutele. Lugejakaardi ja ID-kaardi kaotamisest palume Teil raamatukogu esimesel võimalusel teavitada.

  ID-kaarti võivad (tasulise lugejakaardi asemel) raamatukogu kasutamise dokumendina kasutada ka lapsed. Juhime siinjuures lapsevanema (või eestkostja) tähelepanu Lastelehel väljatoodud soovituslikele punktidele.

 • Kehtivat e-posti aadressi
  E-posti aadressile saadetakse kinnitus, et olete andnud digitaalallkirja Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta.

  Teie poolt antud digitaalallkiri ja kontaktandmed salvestatakse raamatukogu lugejate andmebaasidesse. Andmeid kasutatakse Teie tuvastamiseks, raamatukogu poolt pakutavate teenuste osutamiseks, sh teavikute tagastamistähtpäeva möödumisel meeldetuletuste saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks. Kontaktandmete muutumisel palume sellest raamatukogu esimesel võimalusel teavitada.

 

2. Tallinna Keskraamatukogu lugejakaart

Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Kaart on tasuline (vt hinnakiri). Kaardile annab lugeja allkirja, kohustudes järgima raamatukogu kasutamise eeskirja.

Lugejakaardi kaotamisest tuleb koheselt raamatukogule teada anda. Lugejaks registreerimisel tutvustatakse raamatukogu kasutamise eeskirja. Oma lugejaandmete muutusest on lugeja kohustatud raamatukogu koheselt teavitama. Kord aastas kontrollitakse lugejate andmete õigsust.Lugejakaardi hinnad

Teenus Ühik Hind

Lugejakaart ja lugejakaardi asendamine kaardi kulumise, kaotamise, rikkumise või varguse korral

tk

1 €

Soodushinnaga lugejakaart alla 18-aastasele isikule, üliõpilasele ja pensionärile (tõendava dokumendi alusel) ning soodushinnaga lugejakaardi asendamine kaardi kulumise, kaotamise, rikkumise või varguse korral

tk

0,50 €

Viiesendine lugejakaart eelkooliealisele lapsele, Tallinna I klassi õpilasele, 3 ja enama lapsega pere lapsele, puudega isikule, töövõimetuspensioni saavale isikule ja tööotsijale või töötule isikule (tõendava dokumendi alusel)

tk

0,05 €

Viiesendise lugejakaardi asendamine kaardi kulumise, kao­tamise, rikkumise või varguse korral tk 0,50 €

Ühepäevane külaliskaart

tk

0,50 €

Ühepäevane külaliskaart sügava või raske puudega isiku või puudega lapse saatjale selle isiku puuet tõendava dokumendi alusel

tk

tasuta

 

Lugejakaardi kasutamise volitamine

Juhul, kui lugejakaardi omanik soovib, et näiteks keegi teine laenab kirjandust tema lugejakaardile, tuleb kaardi omanikul (ja vastutajal) laenajale kaasa anda lihtkirjalik volikiri. Volikirja põhja saab välja printida siit või täita raamatukogus kohapeal.

Lihtkirjalik volikiri peab sisaldama järgmist informatsiooni:

1) volikirja koostamise kuupäev;

2) volikirja koostaja (lugejakaardi omaniku, st isiku, kes lugejakaardile laenatud teavikute tagastamise eest vastutab) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht;

3) volitatava isiku (kes tuleb füüsiliselt kohale kirjandust laenama) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht;

4) volikirja sisu, st milliseid toiminguid volitatakse tegema (näiteks teavikuid (või ainult raamatuid) laenama, arvutist vajalikku informatsiooni otsima vms);

5) volikiri peab sisaldama ka järmist teksti: "Vastutan kõikide minu lugejakaardiga tehtavate toimingute eest. Olen teadlik, et minu lugejakaardile laenatud teavikute tagastamistähtaegu saan ise Minu ESTERist vaadata."

6) volikirja kehtivuse tähtaeg (kas kuupäev või periood või tähtajatu) ja info, kas volikiri on ühekordne või mitmekordne (st võib korduvalt antud tähtaja sees antud lugejakaardiga raamatuid laenata vms) ning mis raamatukogus see kehtib (nt kas kõikides teenindusosakondades ja haruraamatukogudes või ainult ühes konkreetses raamatukogus);

7) volitaja allkiri (hea oleks, kui sinise pastakaga);

8) volitatava allkiri.

 

Volikirja originaal jääb raamatukogule.

Volitajal on võimalik lugejakaardile laenatud teavikute nimekirja näha Minu ESTERis.
 Välismaal tegutsevatele Eesti koolidele


Kui soovite hakata eestikeelseid e-raamatuid Tallinna Keskraamatukogust laenama, võtke meiega ühendust e-posti aadressil ellu at tln dot lib dot ee.

E-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnas ELLU konto loomiseks tuleb e-posti aadressile saata

 • ees- ja perekonnanimi;
 • sünniaeg (pp.kk.aaaa);
 • isikukood;
 • e-posti aadress;
 • kooli nimi;
 • staatus (õpilane või õpetaja).